Kandidera till fyllnadsval

Översikt över vakanta poster öppna för fyllnadsval*:

 • Studentrepresentanter på institutions- och fakultetsnivå
 • Ordförande och vice ordförande i utbildningsutskottet
 • Studierådsordföranden tillika ledamöter i utbildningsutskottet
 • Vice arbetsmarknadskoordinator
 • Vice eventkoordinator
 • Ledamöter i valnämnden
 • Ordförande och ledamöter i valberedningen
 • Delegater till SFS Fullmäktige

Studentrepresentanter

Mandatperiod: läsåret 2021/2022
Klicka dig runt under menyn Utbildning för att se våra vakanta poster på varje institution och på fakulteten.

Som studentrepresentant på institutionsnivå företräder du studenterna vid din institution i en institutionsstyrelse, ledningsgrupp för ett program, eller i någon annan grupp på teman som t.ex. arbetsmiljö eller jämlikhet. I de flesta grupperna finns både ordinarie studentrepresentanter och suppleant-poster. Skillnaden är att de ordinarie representanterna går på möten i ordinarie fall, och att suppleanterna ersätter de ordinarie representanterna på möten när dessa har fått förhinder. Både ordinarie studentrepresentanter och suppleanter deltar i sin institutions studieråds arbete och är med och diskuterar studentrepresentanternas gemensamma prioriteringar på institutionen.

Som studentrepresentant på fakultetsnivå företräder du alla studenter på fakulteten i antingen fakultetsstyrelsen, utbildningsrådet eller andra grupper som jobbar med att ta fakultetsgemensamma beslut och säkra utbildningens kvalitet på hela fakulteten. Även på fakultetsnivå deltar suppleanterna i stor utsträckning i arbetet. Studentrepresentanter på fakultetsnivå förankrar sitt arbete med kårens utbildningsutskott.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter.

Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Utbildningsutskottet

Ordförande och vice ordförande

Mandatperiod: läsåret 2021/2022
Vakanser: 1 ordförande och 1 vice ordförande

Utbildningsutskottet ansvarar för och hanterar utbildningsfrågor inom studentkåren samt samordnar studentkårens studieråd. Utbildningsutskottet agerar beredande för fullmäktige i utbildnings- och studiesociala frågor.

Utbildningsutskottets ordförande och vice ordförande ansvarar för att leda utskottets arbete och möten. De ska också vara till hjälp för styrelsen i ärenden när det gäller utbildningsbevakning och utbildningsfrågor.

Läs mer om utbildningsutskottet och vad det innebär att leda dess arbete i reglementet kap. 14.
Vid frågor om uppdraget, maila pres.fak@samvetet.lu.se!

Ledamot (Ordförande i ett studieråd)

Mandatperiod: läsåret 2021/2022
Vakanser: ledamöter tillika studierådsordförande för följande institutioner:

 • Genusvetenskap
 • Graduate School
 • Kommunikation och medier
 • Kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • LUCSUS
 • Psykologi
 • Rättssociologi
 • Sociologi
 • Statsvetenskap

Studierådsordföranden samordnar studierådet på en viss institution genom att ordna möten och hålla kontakt med rådets studentrepresentanter. Ordföranden representerar också studierådet och studenterna på en viss institution som ledamot i utbildningsutskottet.

Läs mer om uppdraget som studierådsordförande i reglementet kap. 14-15.
Vid frågor om uppdraget, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Vice arbetsmarknadskoordinator

Mandatperiod: läsåret 2021/2022
Vakanser: 1 vice arbetsmarknadskoordinator

Vice arbetsmarknadskoordinatorns huvuduppgift är att hjälpa arbetsmarknadskoordinatorn. Detta betyder ofta att du skulle vara projektledare för minst en grupp under arbetsmarknadsområdet. Tidsåtagandet kan ofta bestämmas tillsammans med arbetsmarknadskoordinatorn beroende på hur mycket tid du har ledigt. Men minst 5 timmar i veckan behövs för att slutföra det grundläggande arbete som rollen innebär.

Läs mer om vad det innebär att vara vice arbetsmarknadskoordinator i reglementet kap. 21 och handboken för aktiva medlemmar. Vid frågor om uppdraget, maila arbetsmarknad@samvetet.lu.se!


Vice eventkoordinator

Mandatperiod: läsåret 2021/2022
Vakanser: 1 vice eventkoordinator

Vice eventkoordinatorns huvuduppgift är att hjälpa eventkoordinatorn. Den har också ett särskilt ansvar för Slaget om Samvetet. Tiden för åtagande kan ofta bestämmas tillsammans med eventkoordinatorn beroende på hur mycket tid du har ledigt. Men minst 5 timmar i veckan behövs för att slutföra det grundläggande arbete som rollen innebär.

Läs mer om vad det innebär att vara vice eventkoordinator i reglementet kap. 20 och handboken för aktiva medlemmar. Vid frågor om uppdraget, maila event@samvetet.lu.se!


Valnämnd

Mandatperiod: höstterminen 2021
Vakanser: 2 ordinarie ledamöter

Valnämnden ansvarar för valet av fullmäktige som hålls varje höst och vår. Eftersom de ordinarie mötena för fullmäktige hålls en gång per termin, ansvarar valnämnden för ett val. Under valet har alla medlemmar i studentkåren rätt att rösta på den de anser bör vara en del av studentkårens högsta beslutande organ. Valnämnden ansvarar för att uppmuntra medlemmar att kandidera och för att presentera kandidaterna för medlemmarna efter valet. Valnämnden organiserar också själva valet och arbetar för att göra processen så demokratisk och representativ som möjligt.

Läs mer om vad det innebär att vara en del av valnämnden i reglementet kap. 12 och handboken för aktiva medlemmar. Vid frågor om uppdraget, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Valberedning

Mandatperiod: höstterminen 2021
Vakanser: 1 ordförande, 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

Valberedningen förbereder nomineringar till fullmäktige. Detta görs genom intervjuer för interna förtroendepositioner, t.ex. styrelsen och heltidare. Efter intervjuerna nominerar valberedningen en person per position, eller beslutar att föreslå att vakantsätta positionen. Huvudansvaret innebär att utarbeta rollbeskrivningar, kravprofiler, ärenden, genomföra intervjuer, diskutera och analysera kandidater och förbereda nomineringar inför fullmäktige.

Läs mer om vad det innebär att vara en del av valberedningen i reglementet kap. 11 och handboken för aktiva medlemmar. Vid frågor om uppdraget, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Delegater till SFS Fullmäktige (SFS FUM)

Mandatperiod: läsåret 2021/2022
Vakanser: 2 ordinarie delegater

SFS FUM-delegaterna ansvarar för att representera Samhällsvetarkåren i Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) högsta beslutande organ på deras årliga vårmöte. Delegaterna deltar även i det förberedande arbetet, genom att diskutera propositioner, motioner och andra mötesdokument samt föreslå förändringar genom att skriva motioner tillsammans med de andra studentkårernas delegationer i Lunds universitets allians (LUA).

Läs mer om vad det innebär att vara en del av SFS FUM-delegationen i reglementet kap. 19 och handboken för aktiva medlemmar. Vid frågor om uppdraget, maila pres.stu@samvetet.lu.se!


*Om fyllnadsvalen:

Ordinarie val till kårens förtroendeposter görs av kårens fullmäktige. För att möjliggöra för kåren att fylla viktiga vakanta poster under terminens gång har fullmäktige en stående delegation till styrelsen att fyllnadsvälja studentrepresentanter på institutionsnivå, ledamöter till kårens valnämnd, samt delegater till SFS Fullmäktige (reglerat i kårens reglemente kap. 3 § 1). Vidare är det delegerat till kårens utbildningsutskott att fyllnadsvälja studentrepresentanter på fakultetsnivå (Reglementet kap. 14 § 5).

Inför höstterminen 2021 har fullmäktige dessutom beslutat om en särskild delegation till styrelsen att fyllnadsvälja en ordförande och ledamöter till kårens valberedning, samt en vice arbetsmarknadskoordinator och en vice eventkoordinator. Fullmäktige delegerade även till presidiet att fyllnadsvälja en ordförande och vice ordförande i kårens utbildningsutskott samt ledamöter i utbildningsutskottet (studierådsordföranden).