Kandidera

Heltidare

Heltidare är studenter som tar ett års paus från sina studier och arbetar heltid på studentkåren. Det finns fem heltidare, tre presidialer och två koordinatorer. Eventkoordinatorn är den enda heltidarrollen som en icke-svensktalande kan inneha.

Presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor (Pres. Uni)

Pres.uni ansvarar för att ha en koppling till de andra studentkårerna i Lund och deras arbete. Pres.Uni är också den som ansvarar för att representera studentkårens kollektiva röst genom Lunds universitets studentkår (LUS). Pres. Uni ansvarar för kvalitetssäkring och är en av två studentrepresentanter i utbildningsrådet, gruppen för kvalitetssäkring samt kursplanegruppen.

Läs mer om positionen här.

Presidial med ansvar för studiesociala frågor (Pres. Stu)

Presidialen som ansvarar för studiesociala frågor behandlar jämställdhetsfrågor internt, sköter studentkårens ekonomi och arbetar på nationell nivå med studentpolitik, t.ex. genom SFS-representation.

Läs mer om positionen här.

Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor (Pres. Fak)

Presidialen som ansvarar för fakultetsgemensamma frågor ansvarar för samordningen och registreringen av studentrepresentanter och studieråd, arbetet med studie- och lärandemiljöer och kontakt med fakultetsledningen.

Läs mer om positionen här.

Eventkoordinator

Eventkoordinatorn arbetar främst med att organisera sociala evenemang i syfte att välkomna nya studenter vid fakulteten och öka intresset för att bli aktiv och att tacka för närvarande aktiva medlemmar för deras bidrag till studentkårens arbete. Några av nyckelevenemangen inkluderar Slaget om Samvetet, novischperioden, Samhällsvetarbalen och tandem!

Läs mer om positionen här!

Arbetsmarknadskoordinator

Arbetsmarknadskoordinatorn arbetar främst med att planera och genomföra studentkårens verksamhet och aktiviteter för att förbereda studenter inom samhällsvetenskap för arbetsmarknaden. Detta görs genom att arrangera olika evenemang som föreläsningar, workshops, paneldiskussioner och mer samt genom att vara i kontakt med alumni-nätverket och samordna mentorprogram och mycket mer! Arbetsmarknadskoordinatorn är också ansvarig för att ordna den årliga arbetsmarknadsdagen SAMarbete, tillsammans med en projektgrupp.

Läs mer om positionen här.

Ordförande

Studentkårens ordförande är ansvarig för att samordna heltidarna och studentkårens politiska arbete. Dessutom är ordförande också presstalesperson för studentkåren och representerar kåren vid högtidliga tillfällen. Ordförandens ställning innehas av en av presidialerna (Pres.Uni, Pres.Stu eller Pres.Fak) och de andra två presidialerna är vice ordförande.

Styrelsen (6 platser)

Styrelsen består av sex studenter samt presidiet. Styrelseledamöterna arbetar nära heltidarna med de dagliga aktiviteterna och är också förberedande för fullmäktige. Detta arbete handlar om att hantera studentkårens operativa arbete såsom konkretisering och genomförande av verksamhetsplanen, inval av student representanter, samt följa upp heltidarnas arbete. Styrelsen har också arbetsgivaransvar för heltidarna, vilket betyder de har en skyldighet att övervaka deras välbefinnande och skapa en hälsosam arbetsmiljö. Styrelsen har också ansvar för dela arbetsbelastningen för drop-ins, afterworks och annat logistiskt arbete inom studentkåren.

Förtroendevalda utanför styrelsen och heltidarna

Vice eventkoordinator (1 position)

Viceeventkoordinatorns huvuduppgift är att hjälpa eventkoordinatorn. Vice-event har också ett särskilt ansvar för Slaget om Samvetet. Tiden för åtagande kan ofta bestämmas tillsammans med eventkoordinatorn beroende på hur mycket tid du har ledigt. Men minst 5 timmar i veckan behövs för att slutföra det grundläggande arbete som rollen innebär.

Vice arbetsmarknadssamordnare (1 position)

Vice arbetsmarknadskoordinatorns huvuduppgift är att hjälpa arbetsmarknadskoordinatorn. Detta betyder ofta att du skulle vara projektledare för minst en grupp under arbetsmarknadsområdet. Tidsåtagandet kan ofta bestämmas tillsammans med arbetsmarknadskoordinatorn beroende på hur mycket tid du har ledigt. Men minst 5 timmar i veckan behövs för att slutföra det grundläggande arbete som rollen innebär.

Revisorerna (1 ekonomisk revisor, 2 verksamhetsrevisorer)

Revisorernas huvudsakliga ansvar är att utvärdera styrelsens arbete på uppdrag av fullmäktige för att ta reda på om styrelsen agerat enligt styrdokument och delegationer efter beslut från fullmäktige. Revisorerna fokuserar på organisationen själv, att styrelsen har säkerställt att organisationen förvaltas på lämpligt sätt. Revisorerna kan också ge råd om frågor till styrelsen. Mandatperioden för revisorerna varar ett helt år. Så var beredd att agera under helt år.

Att samla in nödvändig information och dokumentation som behövs för att skapa en korrekt revisionsrapport är den mest tidskrävande uppgiften. Förbered dig på att ägna åtminstone en helg för att skriva den faktiska rapporten. Att samla in nödvändiga material kan göras kontinuerligt under hela året för att undvika en topp i arbetsbelastningen kommer hösten och slutförandet av rapporten. Resten av året ska du alltid vara tillgänglig för att ge råd via e-post eller telefon och det är fördelaktigt att delta i fullmäktigemötena och helst ett styrelsemöte eller två.

Valnämnden (1 ledig tjänst som ordförande, 4 lediga befattningar som ordinarie ledamöter)

Valnämnden ansvarar för valet av fullmäktige som hålls varje höst och vår. Eftersom de ordinarie mötena för fullmäktige hålls en gång per termin, ansvarar valnämnden för ett val. Under valet har alla medlemmar i studentkåren rätt att rösta på den de anser bör vara en del av studentkårens högsta beslutande organ. Valnämnden ansvarar för att uppmuntra medlemmar att kandidera och för att presentera kandidaterna för medlemmarna efter valet. Valnämnden organiserar också själva valet och arbetar för att göra processen så demokratisk och representativ som möjligt.

Presidiet för utbildningsutskottet (1 ledig tjänst som ordförande, 1 ledig tjänst som vice ordförande)

Utbildningsutskottet ansvarar för och hanterar utbildningsfrågor inom studentkåren samt samordnar studentkårens studieråd. Utbildningsutskottet agerar förberedande för fullmäktige i utbildnings- och studentvälfärdsfrågor.

Ordförande och vice ordförande: Ordföranden är skyldig att leda kommitténs arbete och möten. Ordföranden och vice ordförande ska också vara till hjälp för styrelsen i ärenden när det gäller utbildningsbevakning och utbildningsfrågor.

Studierådsordförande

(1) ledig tjänst vid var och en av följande avdelningar:

  • Genusvetenskap
  • Kommunikation och media
  • Kulturgeografi
  • Psykologi
  • Sociologi
  • Rättssociologi
  • Statsvetenskap
  • LUCSUS

Varje institution eller sektion bör ha ett studieråd. Rådet samlar studentrepresentanter vid institutionen och har till uppgift att hantera utbildning och studentvälfärdsfrågor som är relevanta för det område som studienämnena agerar inom. Som ordförande för studierådet är du skyldig att leda rådets arbete och möten. Du är också rådets representant i utbildningsutskottet.

Valberedningen (1 ledig tjänst som ordförande, 4 ledig tjänst som ordinarie ledamöter, 2 ledig befattningar som suppleanter)

Valberedningen förbereder nomineringar till fullmäktige. Detta görs genom intervjuer för interna förtroendepositioner, t.ex. styrelsen och heltidare. Efter intervjuerna nominerar valberedningen en person per position, eller beslutar att föreslå att vakantsätta positionen. Huvudansvaret innebär att utarbeta rollbeskrivningar, kravprofiler, ärenden, genomföra intervjuer, diskutera och analysera kandidater och förbereda nomineringar inför fullmäktige.

SFSFUM-delegater (5 lediga befattningar)

SFSFUM-delegaterna ansvarar för att representera Samhällsvetarkåren i Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) högsta beslutande organ på deras årliga vårmöte. Delegaterna deltar även i det förberedande arbetet, genom att diskutera propositioner, motioner och andra mötesdokument samt föreslå förändringar genom att skriva motioner tillsammans med de andra studentkårernas delegationer i Lunds universitets allians (LUA).

LUS (Lunds universitets studentkårer) valberedning (1 ordinarie och 1 alternativ position)

LUS är samarbetsorganisationen för alla studentkårer i Lund. Varje studentkår vid Lunds universitet väljer en representant till LUS valberedning. LUS valberedning hanterar alla kandidaturer till LUS presidium för det kommande året, liksom alla studentrepresentantskandidaturer. Är du intresserad av rekrytering och hur studentrepresentation fungerar på universitetsnivå? Då är denna position något för dig!