Studentärende

Ett studentärende är när en eller flera studenter stöter på problem i utbildningen och behöver någon form av hjälp, stöd eller vägledning för att lösa problemet eller ta sig vidare. Ett studentärende kan vara allt som påverkar dina studier, som betyg, lärares pedagogik, fysisk och psykisk studiemiljö, plagiering eller trakasserier.

Studentärenden hanteras av de utbildningsansvariga på sektionerna eller av Samhällsvetarkårens presidium (som består av ordförande och de två vice-ordförandena). Dessa personer har inte rapporteringsskyldighet gentemot universitetet och kommer inte att gå vidare med vad de får veta till någon utan studentens samtycke. 

Samhällsvetarkåren har en rådgivande funktion när det kommer till studentärenden. Vi kan bistå med rådgivning och vägledning i studentärenden, men det är studenten själv som väljer hur ärendet ska tas vidare. Om studenten önskar kan kåren medverka på möten eller sköta en del av kontakten med berörda parter, men detta görs endast i samråd med student. Du som student kan också när som helst vända dig till Studentombudet för hjälp. Studentombudet är anställd av studentkårerna i Lund och bistår studenter och studentkårer med hjälp i studentärenden.

Du kan nå studentkåren på presidium@samvetet.lu.se och studentombudet på studentombud@lus.lu.se.