Kandidera till verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorer

Antal: 2 verskamhetsrevisorer, 2 suppleanter
Mandatperiod: 1 juli 2022 – 30 juni 2023 (granskar verksamhetsåret 2022/2023, inkommer med revisionsrapport i december 2023).

Revisorernas huvudsakliga ansvar är att utvärdera styrelsens arbete på uppdrag av fullmäktige för att ta reda på om styrelsen agerat enligt styrdokument och delegationer efter beslut från fullmäktige. Revisorerna fokuserar på organisationen själv, att styrelsen har säkerställt att organisationen förvaltas på lämpligt sätt. Revisorerna kan också ge råd om frågor till styrelsen. Revisorerna väljs för ett helt verksamhetsår (juli-juni) och avger sin revisionsrapport på Fullmäktige nästföljande höst. Revisorssuppleanten kliver in i det fall då ordinarie revisor inte kan fullfölja sitt uppdrag.

Att samla in nödvändig information och dokumentation som behövs för att skapa en korrekt revisionsrapport är den mest tidskrävande uppgiften. Förbered dig på att ägna åtminstone en helg för att skriva den faktiska rapporten. Att samla in nödvändiga material kan göras kontinuerligt under hela året för att undvika en topp i arbetsbelastningen kommer hösten och slutförandet av rapporten. Resten av året ska du alltid vara tillgänglig för att ge råd via e-post eller telefon och det är fördelaktigt att delta i fullmäktigemötena och helst ett styrelsemöte eller två.

Verksamhetsrevisorernas mandat och ansvarsområden regleras i kårens stadga (§11) och reglementets trettonde kapitel. Du finner stadgan och reglementet tillsammans med övriga styrdokument här.

Om du har några frågor om uppdraget som revisor kan du höra av dig till pres.fak@samvetet.lu.se!