Samhällsvetenskapliga fakulteten

Antal: studentrepresentanter i 8 grupper på fakultets-nivå
Mandatperiod: 1 juli 2023 –
 30 juni 2024

Arvoderade uppdrag

Fakultetsstyrelsen

  • 1 ordinarie

Fakultetsstyrelsen är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskarutbildning och forskning som bedrivs vid fakulteten. Styrelsen arbetar framåtriktat och identifierar långsiktiga mål och visioner för fakulteten.

Uppdraget som studentrepresentant i fakultetsstyrelsen arvoderas av fakulteten med 7000 kr per år samt 1100 kr per möte. Vald studentrepresentant tjänstgör i fakultetsstyrelsen tillsammans med Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor.

Utbildningsrådet

  • 1 ordinarie

Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (utbildningsrådet) verkar för att upprätthålla en hög kvalitet på utbildning och övrig utbildningsanknuten verksamhet vid fakulteten, och består av fakultetens studierektorer.

Uppdraget som studentrepresentant i utbildningsrådet arvoderas av fakulteten med 5500 kr per år samt 1100 kr per möte. Vald studentrepresentant tjänstgör i utbildningsrådet tillsammans med Presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor.

Lärarförslagsnämnden

  • 1 ordinarie
  • 1 suppleant

Lärarförslagsnämnden bereder ärenden och avger förslag till anställning som professor och lektor.

Uppdraget som studentrepresentant i fakultetsstyrelsen arvoderas av fakulteten med 5000 kr per år samt 1100 kr per möte. Suppleanten arvoderas med 1100 kr per möte som den behöver gå på.

Övriga uppdrag

Högskolepedagogiska rådet

  • 1 ordinarie

Högskolepedagogiska rådet bedömer lärares ansökningar om pedagogisk meritering och
föreslår för fakultetsstyrelsen vilka sökande som ska utses till meriterade respektive excellenta lärare, samt följer upp och utvecklar fakultetens högskolepedagogiska insatser i förhållande till fakultetsinterna behov och behov påkallade av förändringar i omvärlden.

Kursplanegruppen

  • 1 ordinarie

Fakultetens kursplanegrupp hjälper fakultetens institutioner i deras arbete med kurs- och utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå. Gruppen fungerar som ett stöd både vid utvecklandet av nya kurs- och utbildningsplaner och vid revidering av äldre planer.

Vald studentrepresentant tjänstgör i gruppen tillsammans med Presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor.

Kommittén för Jämställdhet och lika villkor (JoL)

  • 1 ordinarie

Kommittén för jämställdhet och lika villkor har till uppgift att driva och följa upp fakultetens arbete inom jämställdhet och lika villkor utifrån universitetets policies och planer.

Vald studentrepresentant tjänstgör i gruppen tillsammans med Presidial med ansvar för studiesociala frågor.

Kvalitetsgruppen för utbildning och forskning (KUF)

  • 1 ordinarie

Samhällsvetenskapliga fakultetens kvalitetsgrupp arbetar med kvalitetsfrågor inom forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Vald studentrepresentant tjänstgör i gruppen tillsammans med Presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor.

Representant i biblioteksfrågor

  • 1 ordinarie

Studentrepresentant i biblioteksfrågor deltar vid möten i olika organ där Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteksverksamhet diskuteras. Detta innefattar bland annat möte med Prefektrådet en gång per termin, och att vara med på fakultetens kvalitetsdialog med biblioteket.


Läs mer om Samhällsvetenskapliga fakultetens råd och kommittéer här.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Sugen på att leda studentrepresentanterna på fakultetsnivåns samarbete och förankringsarbete med institutionsnivån? Kandidera till ordförande eller vice ordförande i Utbildningsutskottet!