Sociologiska institutionen

Mandatperiod: 1 juli 2023 – 30 juni 2024
Uppdrag i följande grupper:

Institutionsstyrelsen

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och fattar viktiga strategiska beslut om institutionens utbildningar. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på din institutions talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Kursplanegruppen

 • 1 ordinarie
 • 1 suppleant

Kursplanegruppen granskar och kommenterar alla kursplaner innan de går till institutionsstyrelsen för beslut.

Som studentrepresentant är din roll att kvalitetsgranska kursplanerna och bevaka att studenters rättigheter och intressen beaktas.

Arbetsmiljö-, jämställdhet- och likabehandlingsråd

 • 1 ordinarie
 • 1 suppleant

Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling, i syfte att skapa en god arbetsmiljö för såväl studenter som för lärare och annan personal. För det beredande arbetet med både arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ansvarar ett gemensamt råd.

Som studentrepresentant är din roll att föra studenterna på din institutions talan, bidra med ett studentperspektiv i de diskussioner som förs och slå vakt om att alla studenter får tillgång till en god arbetsmiljö och en likvärdig utbildning.

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Human Resources

 • 2 ordinarie
 • 2 suppleanter

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i Human Resources behandlar strategiska frågor som rör programmet.

Som studentrepresentant är din roll att föra alla studenter på ditt programs talan, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter inför varje beslut.

Programrepresentant för kandidatprogrammet i sociologi

 • 1 ordinarie
 • 1 suppleanter

Programrepresentanten för kandidatprogrammet i sociologi för studenterna på programmets talan gentemot lärare och programledning, genom att delta vid lärarlagets möten och ett gemensamt programmöte tillsammans med kandidatprogrammet i socialantropologi terminsvis.

Som studentrepresentant är din roll att samla in studenterna på ditt programs åsikter, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter i de diskussioner som förs.

Programrepresentant för kandidatprogrammet i socialantropologi

 • 1 ordinarie
 • 1 suppleanter

Programrepresentanten för kandidatprogrammet för studenterna på programmets talan gentemot programledningen, genom att delta vid ett gemensamt programmöte tillsammans med kandidatprogrammet i sociologi terminsvis.

Som studentrepresentant är din roll att samla in studenterna på ditt programs åsikter, företräda deras intressen och slå vakt om studenters rättigheter i de diskussioner som förs.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i reglementet kap. 17 och handboken för studentrepresentanter. Vid frågor om uppdraget som studentrepresentant, maila pres.fak@samvetet.lu.se!


Sugen på att leda studentrepresentanterna på din institutions samarbete, och representera din institution i kårens utbildningsutskott? Kandidera till studierådsordförande!